Na n se zásadn nesmíme dívat jako na obchodní zboí.
Kurzy na vysokch kolách?
To povede k tomu, e se pírodní a duevní vda bude jet více od sebe vvojov oddlovat.
Nakasane: Je to tak hrozné?A konen se toto dotká siln národní suverenity vlád, pokud penecháte tuto sféru volnému trhu.Rozdílnost a konkurence mohou pece psobit jako oivovací faktor systému.Nakasane: Tím chcete íci, e si této skutenosti nejsou napíklad ei vdomi?Ondráek: Urit budou a nebude to trvat ani tak dlouho.To znamená, v konkrétním pípad, pokusy o export zamítnout.Tímto si Ameriané vybudovali opevnní jako protiváhu k západoevropské kultue a docílili toho, e je nikdo nemá rád.Nakasane: cupón lotería nacional Má eská republika a státy vchodní Evropy anci proti americké a anglické konkurenci?Ty jsou pouívány dle mch zkueností z USA jako instrument implementovat americkou hospodáskou a právní kulturu v tom i onom stát, co pozdji vyvolává nenávist k USA a antiamerikanismus.Pro mnohé je to neskutená vize hororu.Pokud se vzdlávání kontrolovat pouze bohaté státy, tak jak to známe z oblasti automobilového prmyslu nebo trhu Fast Food (Hamburgeru).
Adov oban byl novm systémem pímo peválcován, tento znal pedtím pouze ve form vynikajících vrobku, které zde nebyly k dostání.
Ondráek je mimo jiné editelem soukromé informaní agentury japan service v Mnichov s reprezentaním zastoupením v Praze.
E-learning na CD-ROM a Internetu?
Ondráek: Ano, vechny tyto.Nakasane: Pane Ondráku, WTO pipravuje dohodu vech stát, která má zakázat vekeré bariéry tkající se volného obchodu a slueb.Jako nejzávanjí uvádím filmy a televizní seriály.Ji dnes sledujeme nkteré na profit orientované instituty, které se snaí bt mezinárodní.Nakasane: Se ktermi produkty se tedy bude na tomto tzv.Autor lánku: Redakce, foto, pináíme vám pokraování lánku vzdlávání jako obchodní zboí. .A proto si musí pospíit, ne se jejich hra prokoukne, a kdy se stát u nebude moci proti tomu bránit.
Ondráek: Skuten ne, a na úpln liberalizovaném trhu vzdlávání u vbec.
Nakasane: Ml by bt export vzdlávacích produkt na vyjednávání gats zstat omezen?


[L_RANDNUM-10-999]